سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا ن

چکیده:

بی شک موتور توسعه بالاخص توسعه کشاورزی سرمایه هرجامعه ای انسانهای آن جامعه می باشند انسانهایی که اگر به توانمندیشان توجه و درقابلیت هایشان سرمایه گذاری شود نه تنها خود به درآمد بیشتر نایل می گردند بلکه جامعه نیز از این سرمایه گذاری منتفع می گردد از سوی دیگر این آموزش است که انسان ها را به تواناتر و به سرمایهمبدل می کند دراین بین نیز اموزش عالی کشاورزی از این جهت که رسالت تولید علم و ترویج دانش مناسبع انسانیجامعه را برعهده دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است با توجه به اینکه آموزش عالی کشاورزی دردو دهه اخیر گسترش سریعی یافته و موجبات افزایش قابل ملاحظه ای درعرضه دانش آموختگان دانشگاه دراین زمینه را فراهم آورده است بهتر می تواند با انتقال اثربخش و جامع دانش و مهارت به زایش دانش و نهایتا بهره مندی جامعه از اثرات مفید آن کمک نماید آنچه پیش رو دارید مطالعه ای کتابخانه ای استکه به کمک اسنادمدارک کتب و پایگاه های اطلاعاتی تدوین گردیده است و تلاش دارد تا ضمن روش نمودن جایگاه و نقش اموزش عالی کشاورزی درتوانمندسازی دانش آموختگان این رشته درجهت اشتغال گامی موثر درراستای حل معضل بیکاری برداشته و راه کارهای لازم را دراین زمینه ارایه نماید.