سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد عباسی – کارشناس ارشد روانشناس تربیتی
محمد حجتی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی

چکیده:

از دیدگاه نظریه پردازان شناختی – اجتماعی کسانی که در برابر فشارهای روانی کارآمدند احتمال آسیب پذیریشان در برابر فشارهای روانی و بد کارکردی اجتماعی کمتر است همچنین کسانی که د رموقعیتهای مختلف مانند کنش وریهای اجتماعی و کارکرد درسی از احساس کارآمدی نیرومندی برخوردارند کم تر گرفتار اضطراب و تنیدگی می شوند هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش خودکارآمدی دانش آموزان است این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان راهنمایی شهر هرسین می باشد که در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ مشغول به تحصیل بودند نمونه ای به تعداد ۴۰ نفر از میان آنهاانتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.