سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

یوسف محمودی فر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
زیبا خضرطه – دبیر آموزش و پرورش مهاباد

چکیده:

مقدمه : شیوع بیماری ایدز در جوامع مختلف در حال افزایش است و دانشجویان به علت عدم آگاهی کافی در این زمینه در معرض خطر ابتلا به ایدز قرار دارند. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش در زمینه بیماری ایدز بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در نیمسال اول سال تحصیلی۸۸-۸۷ انجام گرفت. روش بررسی : این مطالعه، یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع قبل و بعد است. روش نمونه گیری به شیوه غیرتصادفی ساده و در دسترس بود که ۱۹۵ نفر پسر که در رشته های مختلف و مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی تحصیل می کردند، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله (قبل و بعد از آموزش بیماری ایدز) جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی استنباطی از جمله آزمونT و ضریب همبستگی استفاده شد. بیشترین درصد دانشجویان، آگاهی خود را درباره بیماری ایدز و راه های پیشگیری از آن از طریق رادیو و تلویزیون( ۶۰ %) و پایین ترین درصد آگاهی را از خانواده، دوستان و اطرافیان ( ۳%) دریافت کرده بودند. میزان آگاهی دانشجویان بعد از آموزش بیماری ایدز نسبت به قبل از آن افزایش قابل توجهی یافته بود و براساس آزمون T‐Test این اختلاف معنی دار بود.( (p<0/001 بررسی نگرش افراد نسبت به بیماری قبل از آموزش نشان داد که ۸۵ درصد نمونه ها نگرش منفی و ۱۵ درصد نگرش مثبت نسبت به بیماری داشتند اما بعد از آموزش، نگرش مثبت آنان ارتقاء و نگرش منفی کاهش یافته بود. به طوری ۸۱ درصد آنان دارای نگرش مثبت و ۱۹ درصد همچنان دارای نگرش منفی بودند در حال حاضر، بسیج مبارزه با گسترش بیماری ایدز، یک ضرورت اساسی است و دانشگاه ها باید به عنوان یکی از کانون های اصلی در استراتژی کاهش بیماری ایدز مدنظر قرار گرفته و آموزش دانشجویان در خصوص جنبه های بیماری در تمامی دانشگاه های کشور مورد توجه جدی سیاستگزاران آموزشی و دولتی قرار گیرد