سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نسرین نستعین –
حمیده نظری –
قدربند –

چکیده:

با توجه به گسترش فزاینده علوم و فنون و با عنایت به فناوری های نوین و تخصصی شدن حیطه های گوناگون مرتبط با زندگی انسان الزاما تمامی مش اغل، توانمندیها ، مهارت و دانش جدید و کیفی تر را طلب میکنند .در همین راستا تجهیز مدیران ، کارکنان و اداره کنندگان شرکت های تعاونی به اطلاعات و مهارت های روز آمد امری اجتناب ناپذیر است یعنی آموزش یک سرمایه گذاری اساسی برای توسعه و بهره وری در تعاونیها و نه ضت تعاون خواهد بود . با توجه به اینکه یکی از ارکان اساسی پایداری هر تعاونی تداوم بخش روحیه همکاری ، مشارکت ، همیاری و هدفمندی در اعضا ، مدیریت و رهبری موثر نیروی انسانی است تا ضمن بهره برداری بهینه از امکانات و منابع مالی (سرمایه اعضا )آرزوها و تمایلات و ه دف های آنان پایدار و برآورده شود . امروزه مدیریت بهره وری دربخش تعاون یکی از ضروریات مهم بشمار میرود پس بایستی زمینه های آموزش و افزایش بهروه وری در مدیریت شرکتهای تعاونی را افزایش داد .کارشناسان و صاحب نظران بر پایه بررسی ها و شواهد متعدد – دلایل ضعف عملکر د تعاونیها و پایین بودن نرخ بهره وری در تعاونیهاو فاصله گرفتن آنها از اصول اقتصاد تعاونی را در هرجامعه متاثر از مدیریت شرکت های تعاونی و نیز بخش تعاون در آن جامعه می دانند . هم چنین به تفاوت هایی که در پذیرش ایده های نوتوسط مدیران شرکتهای تعاونی وجود دارد ت وجه و ابزارهاو روش های مناسب اموزش و ترویج را برای آنها در نظر می گیرند. درقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشتغال یکی از محوری ترین موضوعات و اهداف بخش تعاون است . با وجود تاکید تمامی صاحب نظران در خصوص اهمیت نقش بخش تعاون و تشکیل شرکتهای تعاو نی برای مقابله با معضل بیکاری، اکثریت قریب به اتفاق شرط را بر حمایت از بخش تعاون به طور عام و تعاون ی های تشکیل شده به طور خاص می گذارند . در یک جمله می توان گفت که اکثر صاح ب نظران معتقدند که شرکتهای تعاونی را باید پس از تشکیل حمایت کرد تا به بهره وری دست یابند. بهره وری موضوعی است که در دوران معاصر محور بحثهای گسترده و متعددی بوده است. تا جایی که صاحب نظران بهره وری را یک فرهنگ می دانند که برای دست یابی به زندگی بهتر و متعالی تر لازم است . (مشرف جوادی ۱۳۸۰ ) برای دستیابی به بهره وری در تعاونیها و در نتیجه در بخش تعاون، اقدامات متعددی لازم است که از جمله مهمترین آنها آموزش اعضای تعاونیهاست. شرکتهای تعاونی ، اجتماعات خودجوشی هستند که اغلب اوقات از تعدادی دوست، خویشاوند، همسایه و هم محله ای تشکیل می شوند یا فعالیت اقتصادی مولدی را دنبال و سرمایه های کوچک راکد خ ود را به کار بیندازند . شاید بتوان گفت که در اغلب موارد ، اعضاء شرکتهای تعاونی از دانش لازم برای ایجاد و توسعه بهره وری در شرکت خود بی بهره هستند و متولیان بخش تعاون باید در پی رفع این خلاء باشند . نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان بهره مندی مدیران از آموزش و مشارکت اعضادر امور تعاونی ، تخصص هیات مدیره و شناخت مدیران و اعضا از اصول تعاونی به طور مستقیم در موفقیت تعاونیها تاثیر دارد . یعنی با بالارفتن میزانهریک از موارد مذکور (آموزش اعضا در دو سطح عمومی و تخصصی ) بهره وری تعاونی نیز بالاتر میرود.