سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی اکبر رضایی – دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
اکرم حضرتی لیلان – دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش دردانشنگرش و عملکرد داوطلبین و شرکت کنندگان دردوره های آموزشی امدادهلال احمر تبریز درسال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی مقایسه ای بود و اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت کنندگان دردوره های تابستانی ۱۳۹۰ هلال احمر تبریز می باشد که تعداد آنان ۳۳۰۷ می باشد و ۳۴۵ نفر از این جامعه به روش تصادفی سیستماتیک و ازطریق فرمول کوکران انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند برای اطمینان از پایایی آزمون از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده گردید هکه بدین ترتیب بودند پایایی دانش ۰/۸۹ و نگرش ۰/۸۶ و عملکرد ۰/۸۹ و برای اطمینان از اعتبار ازمون از اعتبار صوری و محتوایی استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۷ استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد دوره آموزشی درافزایش دانش نگرش و عملکرد روشهای امدادی آموزش دیدگاه اثربخش بوده است.