سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید رجایی.
میترا عزتی – دکتری مدیریت آموزشی
نیره مرادخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده:

برای برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی همواره این سئوال مطرح بوده که خلاقیت منشاء ذاتی دارد یا اکتسابی است؟ پاسخ به این سئوال و توجه به اهمیت خلاقیت در دانشآموزان و تاثیرپذیری خلاقیت آنان از محیط و اینکه معلم مهمترین عامل مؤثر در محیط مدرسه به شمار میرود ضرورت و اهمیت سرمایهگذاری در زمینه پرورش خلاقیت معلمان را محرز میسازد. بر این اساس ، در این پژوهش عوامل موثر بر خلاقیت معلمان از دیدگاه تورنس در دو گروه دبیرسنانهای نظری و هنرستانهای فنی-حرفهای مورد تحقیق قرار گرفته است. جهت سنجش میزان خلاقیت معلمان از آزمون خلاقیت عابدی با ضریب پایایی ۰/۸۷استفاده شده است. به منظور طبقه بندی نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه از آمار توصیفی و آزمونهای لوین، کولموگراف اسمیرنوف ،آزمون همبستگی ، T و رگرسیون استفاده شده است.جامعه آماری شامل معلمان دبیرستانهای نظری و هنرستانهای فنی- حرفه ای شهر تهران میباشد که از بین آنان، تعداد ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه طی نمونهگیری تصادفی ، مرحلهای وخوشه ای انتخاب شده اند.از مهمترین نتایج تحقیق حاضر این است که بین خلاقیت معلمان زن و مرد تفاوت معنیداری وجود ندارد. همچنین خلاقیت معلمان در هنرستانهای فنی- حرفه ای بیش از معلمان دبیرستانهای نظری میباشد. تاثیر عوامل فردی، شغلی، محیطی بر عوامل تشکیل دهنده خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطافپذیری)، بررسی و مشخص گردید از بین عوامل یاد شده عامل مدرک تحصیلی در تبیین خلاقیت معلمان موثر میباشد. بدین معنا که هر چه معلمان از مدرک تحصیلی بالاتری برخوردار باشند از خلاقیت بیشتری برخوردارند. درحالیکه سابقه کار و افزایش سن با خلاقیت رابطه معناداری نداشته است. یکی از دلایل اینکه هرچه بیشتر رشد میکنیم خلاقیتمان کمتر میشود آن است که در طول روند رشد افراد قربانی عادات شده، در نتیجه تجارب، عوامل بازدارندهای ایجاد میکنند که طرز فکر ما را به سوی جمود میکشاند .