سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین اله کمالی – دانشجو کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی،
نصیر عامل – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
هادی پیروج – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق نقشه زمین شناسی مشکین شهر در استان اردبیل و در بخش جنوبی آتشفشان سبلان قرار گرفته است. سنگهای آتشفشانی پلیوکواترنری این منطقه شامل الیوین بازالت تا تراکی آندزی بازالت میباشند. کانیهای اصلی شامل پلاژیوکلاز، پیروکسن، الیوین و هورنبلند بوده و بافت غالب سنگها میکرولیتی پورفیری میباشد. نمودارهای عناصر اصلی و کمیاب محیط تکتونیکی کمانهای بعد از برخورد را برای این سنگها مشخص میکند. بر اساس مطالعه عناصرREEاز جمله نمودارهای عناصر سازگار- ناسازگار، ناسازگار-ناسازگار و نسبتهای عناصر سازگار و ناسازگار میتوان برای تفکیک نقش پدیدههایی همچون ذوب بخشی، تفریق ماگمایی و آلایش پوسته ای با توجه به تغییرات ناحیه منبع ماگما استفاده کرد. فرایندهای متعددی در ژنز ماگماهای کمانهای بعد از برخورد درگیر هستند برای مثال آلایش در منطقه منشا گوشته توسط سیالات و آلایش ماگماهای مشتق شده گوشتهای توسط هضم سنگهای گوشته لیتوسفری یا پوستهای در طول صعود و جایگیری؛ لذا روشن ساختن تاریخچه تحولی اینگونه ماگماها با توجه به شواهد ژئوشیمیایی میتواند امکان پذیر باشد