سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صالح علی طالشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
امین امامی – دانش آموخته کارشناسی،دانشگاه تهران
امیر حسین حمیدیان – استادیار مهندسی محیط زیست،دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین آلودگی هوا و صوت براسترس شغلی کارکنان دبیرستانهای متوسطه مناطق ۱و۲و۱۰و۱۱ تهران بود که این استرس منجر به کاهش راندمان کاری این افراد میگردد حجم نمونه ۱۳۹ نفر بود و ازمودنی ها بصورت تصادفی ساده از دبیرستانهای مذکور انتخاب شدند ابزار اندازه گیری عبارت بودند ازپرسشنامه استرس شغلی اسپیو پرسشنامه طرح شده درزمینه نظرات افراد درباره آلودگیهای هوا و صوت پرسشنامه توصیف آلودگی طرح تحقیق بررسی همبستگی برای متغیرهای کیفی درجداول توافقی بود جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین نوع رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش این ازمون ها به کاربرده شد ضریب همبستگی کای اسکور برای تعیین رابطه بین متغیرهای آلودگی هوا و صوت و استرس شغلی کارکنان آزمون T برای مقایسه میانگیهای دو گروه مستقل کارکنان مدارس ۱و۲ وکارکنان مدارس ۱۱و۱۰ نتایج نشان داد که استرس شغلی کارکنان با محیط فیزیکی محل کار اختلال اعصاب افراد ناشی از الودگی صوتی ونظر افراد درباره خطرناک شدن الودگی هوا درمحل سکونتشان احساس سردرد افراد مصرف داروهای آرام بخش توسط افراد و استعمال سیگار رابطه معنی داری وجود دارد.