سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزیتا زرقانی – کارشناسی ارشد ،بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی ساری،.
صدیقه فاطمی – دانشیار،دکتری، نماتد شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،تهران.

چکیده:

نماتد طلایی سیب زمینی، Globodera rostochiensis که در سال ۱۸۳۱ از استان همدان گزارش شد، یکی از مهم ترین نماتد های مهاجم سیب زمینی است که سبب کاهش قابل توجه محصول، می شود. این نماتد، با حمله به ریشه ها و تشکیلسلولهای ویژه به نام syncytia ، به گیاه آسیب می زند. در این مطالعه سیب زمینی میزبان حساس در میکروپلات کاشته شد، و سپس با جمعیت های اولیه ۰/۸و۳و۷/۵و۱۸و۳۰تخم و لارو در هر گرم خاک و شاهد بدون نماتد G. rostochiensis تلقیح شدند. پس از گذشت ۱۵ روز، نسبت به برداشت گیاهان ، توزین اندام های هوایی، ریشه و محصول و تعیین جمعیت نماند اقدم شد. ارتباط بین جمعیت اولیه و وزن غده ها، وزن خشک اندام هوایی، جمعیت نهایی تخم و لارو، و در نهایت نرخ تولید مثل، ارزیابی گردید با افزایش آلودگی، تمامی پارامتر های بالا به جز تولید مثل نماتد کاهش یافت و با افزایش جمعیت اولیه در خاکجمعیت نهایی هم افزایش یافت. این آزمایش برای اولین بار در ایران روی این نماتد انجام شده است.