سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا خانی جزنی – دانشیار،دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست
مهناز صارمی – استادیار،دانشکده سلامت و ایمنی محیط زیست
امیر کاوسی – استادیار گروه علوم پایه،دانشکده سلامت و ایمنی و محیط زیست
تارا رضا پور – کارشناس ارشد ارگونومی

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه میان مواجهه با آلودگی صوتی ناشی ازترافیک و کیفیت و کمیت خواب برروی ۲۵۰افسرپلیس راهنمایی و رانندگی شهرتهران صورتگرفت میزان مواجهه افراد با صدا با استفاده ازصداسنج و کیفیت و کمیت خواب با استفاده ازپرسشنامه اندازه گیری شد دراین تحقق همچنین میزان حساسیت افراد به صدا و احساس شنیدن صدای وزوز درگوش نیز به صوت خود ارزیابی از افراد پرسیده شد نتایج بدست آمده از ازمون همبستگی نشان دهنده ارتباطات معنادار میان تعدادساعات و دفعات بیدارشدن خواب شبانه و متغیرهای صداسن و حساسیت به صدای ترافیک بود همچنین مشاهده شد احساس شنیدن صدای وزوز درگوش ارتباط معناداری با کاهش کیفیت و کمیت خواب شبانه افراد دارد.