سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه برزگری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر

چکیده:

در اکوسیستم های طبیعی، روابط بیولوژیک، تعیین کننده اساس پایداری سیستم هاست. وجود تاثیر منفی یا مثبت عده ای از گیاهان بر روی رشد گیاهان دیگر، آللوپاتی نامیده می شود. گرچه در گذشته این پدیده بیشتر در مورد علف های هرز مطرح بوده است، ولی امروزه در بین گیاهان مرتعی و زراعی نیز مشاهده شده است. یونجه زراعی یا Medicago sativa، به دلیل تولید بیوماس هوایی مطلوب، گیاه متداولی در تناوب زراعی است و به نظر می رسد، دارای خاصیت آللوپاتی نیز باشد. لذا بررسی علمی تاثیر آن بر روی سایر گیاهان مرتعی و زراعی، کمک شایانی به بهبود مدیریت مرتع و تناوب زراعی می کند. در این تحقیق، ابتدا ریشه و ساقه و برگ یونجه از مزرع های در منطقه زارچ در استان یزد جمع آوری و سپس د ر آزمایشگاه در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد در آون خشک شده و سپس عصاره ریشه در غلظت های مناسب( عصاره ۰ و ۵۰، ۲۵، ۵۰ و ۰۰ درصد) تهیه گردید. سپس بذرهای گیاهان زراعی چغندر و شلغم ضدعفونی شده و در ژرمیناتور در دما ی ۲۰ درجه سانتیگراد قرارداده شد. آزمایش در قالب طرح ب لوک کامل تصادفی انجام شد و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانت انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اثر آللوپاتی عصاره ریشه یونجه بر روی درصد جوانه زنی، رشد ساقه چه و ریشه چه گیاهان زراعی مورد آزمایش (چغندر و شلغم) مثبت میباشد. نتایج این تحقیق می تواند در اجرای سیستم های کشاورزی پایدار و مدیریت بهینه تناوب های زراعی بسیار مفید و موثر باشد.