سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بتول صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مرتضی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
علی طویلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران .

چکیده:

یکی از ابزارهای مدیریت در مراتع جلوگیری از ازدیاد گیاهانی که تاثیر آللوپاتیک مضر بر رشد واستقرار گیاهان مرتعی ارزشمند دارند میباشد. بدین منظور مطالعه پیشرو جهت بررسی اثر بازدارندگی عصاره اندام هوایی و زیرزمینی گونه آویشن کوهی بر میزان رشد بذور گونه Tomentelus Trifolium Repens و Bromus انجام گرفت. بدین منظور ابتدا عصاره استخراج شده از اندامهای- هوایی و زیرزمینی گونه مذکور تهیه شد و از این عصاره با افزودن آب مقطر غلظتهای ۵۰, ۲۵,۵،۷۵ و ۱۰۰ درصد به دست آمد. سپس در قالب طرح کاملا تصادفی اثر پنج تیمار مذکور و شاهد(آب مقطر) در پنج تکرار بر رشد بذور T. Repens و B. Tomentelus بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تیمارهای مورد مطالعه ، طول ریشهچه، طول ساقه چه، وزنتر و وزن خشک، تفاوت معنیدار در سطح آماری ۰,۰۱ وجود دارد. افزایش غلظت عصاره آویشن کوهی بطور معنیداری باعث کاهش رشد در هر دو گونه مورد مطالعه شد بطوریکه B. Tomentelus حساسیت بیشتری به اثر آللوپاتیک آویشن کوهی داشت