سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طیبه نازدار – دانشجویان دکتری علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده موسوی بزاز – دانشجویان دکتری علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این آزمایش تأثیر عصاره های آبی و آبی – الکلی برگهای گیاهان کاج توپی (Pinus persica)، سرو نقره ای (Cupressus arizonica) ، اقاقیا (Robinia pseudoacacia) و افرا (Acer negundo) به نسبت ۱:۵ (v/v) بر فاکتورهای جوانه زنی بذور چمنهای یارندی (Lolium perenne) و فستوکا (Festuca arundinaceae) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد در بین تیمارها بذور شاهد دارای بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی بوده و تمامی عصاره های مورد استفاده جوانه زنی بذور را نسبت به شاهد به طور معنی داری کاهش داده اند . جوانه زنی بذور چمنهای مورد بررسی در تیمارهای عصاره آبی- الکلی، کاملا متوقف گردید. در بین گیاهان مورد بررسی عصاره آبی سرو نقره ای کمترین جوانه زنی بذر یارندی را در پی داشت. همچنین بذور چمن فستوکا در این تیمار هیچگونه جوانه زنی را نشان نداد.