سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزاد پور غلامی – کارشناس ارشد علوم تربیتی_عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور فراشبند فارس
رضا فراشبندی – کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی
هوشنگ زارعی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی
درنا مهرکی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر بررسی آسیبهای تعطیلات برعملکرد اموزشی و رفتاری دانش آموزان ازدیدگاه دبیران ودانش اموزان شهرستان فراشبند بوده است برای این منظور درنمونه ای متشکل از۵۶۵ ازمودنی ۳۱۵دانش آموز ۲۵۰دبیر پرسشنامه مربوط به تعطیلات اجرا شد به منظور بررسی پایایی و روایی پرسشنامه از الفای کرونباخ روایی صوری استفاده شد نتایج نشان میدهد که همه ابزارها دارای پایایی و روایی مطلوب برای استفاده هستند تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تعطیلات یک روزه چندروزه ونوروزی برعملکرد اموزشی و رفتاری دانش آموزان تاثیر معنادار ی می گذارد همچنین تفاوت معناداری بین اثرتعطیلات یک روزه و چندروزه ونوروزی براسیب های اموزش ی و رفتاری دردانش آموزان وجود دارد و نتایج تی تست مستقل نشان داد که بین نظرات دبیران و دانش آموزان دررابطه با تعطیلات یک روزه نوروزی تفاوت معناداری وجود داشت