سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مازیار قندیان زنجان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
داود ارادتمنداصلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

آماده سازی بذریکی ازراه حلهای کاهش اثرات منفی شوری میباشد که بطور گسترده ای برای بالا بردن عملکرددانه با افزایش یکنواختی و درصد جوانه زنی مورد استفاده قرار میگیرد و ازطرف دیگر باعث کاهش حساسیت بذر به عوامل بیرونی و خارجی می شود مزایای آماده سازی بذر بدین صورت گزارش شده است که شامل بالا بردن مقاومت گیاه درمناطق شور و تحت تنش خشکی افزایش عملکرد بذرهایی با قدرت نامیه پایین شکست خواب و همچنین افزایش محصول میشود آسکوربیک اسید یکی ازمهمترین آنتی اکسیدانهای گیاهی میب اشد که درفرایندهای سلولی ازقبیل رشد و تقسیم سلولی واکنشهای متابولیسم درزمان شروع جوانه زنی رفع مسمومیت سلولی محافظت سلول از واکنشهای اکسیداتیو و جلوگیری ازمرگ سلول نقش مهمی ایفا مینمایند خیساندن بذر با آسکوربیک اسید بطور وسیعی مورد استفاده قرارمیگیرد بطوریکه باعث افزایش عملکرد و مقاومت درمقابل عوامل مختلف بیرونی ازجمله شوری بالا بیماریهای نماتدی می شود نتایج مقایسه میانگین های سطوح مختلف اسکوربیک اسید نشان داد که افزایش آسکوربیک اسید موجب افزایش روند جوانه زنی کلزا و بهبود وضعیت اجزای جوانه زنی درتنش شوری می شود.