سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار قندیان زنجان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده بهره بردار ی اقتصادی از زمین ها برای زراعت گیاهان زراعی است، مشکلی که هم در اقلم ی های مرطوب و هم در اقلم ی های خشک وجود داشته و با افزایش سطح زیر کشت زراعت آبی بر اهمیت آن افزوده می شود. آماده سازی بذر یکی از راه حل های کاهش اثرات منفی شوری می باشد که به طور گسترده ای برای بالا بردن عملکرد دانه با افزایش ک ینواختی و درصد جوانه زنی مورد استفاده قرار می گر ید و از طرف دیگر باعث کاهش حساسیت بذر به عوامل بر یونی و خارجی می شود. مزا ا یی آماده سازی بذر بدین صورت گزارش شده است که شامل بالا بردن مقاومت گیاه در مناطق شور و تحت تنش خشکی، افزایش عملکرد بذرهایی با قدرت نامیه پا یین، شکست خواب و همچن ین افزا یش محصول می شود . آسکوربیک اسدی یکی از مهمترین آنتی اکسد یان های ا گیه ی می باشد که در فرا ن ید های سلولی از قبیل رشد و تقس م ی سلولی ، واکنش های متابولیسم در زمان شروع جوانه زنی، رفع مسمومیت سلولی، محافظت سلول از واکنش های اکسد یاتو ی و جلوگر یی از مرگ سلول نقش مهمی ا ف یا می نما د ی. خیساندن بذر با آسکوربیک اسد ی به طور وسیعی مورد استفاده فرار می گر ید به طور ی که باعث افزایش عملکرد و مقاومت در مقابل عوامل مختلف ر بیونی از جمله شوری بالا م بیاری های نماتدی می شود. نتایج بدست آمده نشان داد شوری باعت کاهش رشد اجزای جوانه زنی می شود و از طرف د گ یر اثر متقابل آسکوربیک اسید و شوری بر درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه، طول ساقه چه ، ک ینواختی جوانه زنی و ر سعت جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی داری دارد ولی تاثیر معنی داری بر وزن خشک ساقه چه و طول ریشه چه نشان نداد. نتایج مقایسه میانگین های سطوح مختلف آسکوربیک اسید نشان داد که افزایش آسکوربیک اسید موجب افزایش روند جوانه زنی کلزا و بهبود وض ع یت اجزای جوانه زنی در تنش شوری می شود.