سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا قاسم نژاد – دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث
مرضیه کهندل جهرمی – کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده:

یکی از روشهای تعلیم و تربیت توجه به شیوه های گفتاری است گفتار می تواند یکی از فاکتورهای اساسی درتعلیم و تربیت باشد قران کریم که دراستواری زیبایی و مطابقت با مقتضای حال درعالیترین حد متصور قرار داد حدی که فراتر از آن ممکن نبوده و فراز مینی بودن این کتاب را به اثبات می رساند تنها به این معنا و مفهوم نیست که درظاهر دارای آهنگ و موسیقی و آرایه های ادبی زیبا است درقران کریم لفظ تابع معناست و اگر آرایه و صنعتی ادبی بکاررفته به منظور افزایش محتوا و معنا است یکی از شیوه های گفتاری درقران کریم کاربرد اسلوب حکیم است این ارایه ادبی بدین معناست که جمله یی را برخلاف مقصود گوینده حمل کنند و بنا به دریافت نادرست خود پاسخ دهند. درقران کریم مقصود از اسلوب حکیم پاسخگویی به پرسش مخاطب درراستای نیاز او و نه ضرورتا درچهارچوب پرسش است با بیان معنای اسلوب حکیم به توضیح و تبیین تمامی آیاتی که این آرایه ادبی درآن بکاررفته پرداخته و نقش این آرایه را درتعلیم و تربیت بررسی می کنیم