سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب راور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاو
جواد فرهودی – استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
عاطفه نژندعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی، دانشکده مهندسی کشاوری، دانش

چکیده:

جریانهای خروجی از سازه های هیدرولیکی، نظیر سرریزها و دریچه ها، همراه با انرژی زیادی می باشند که ممکن است منجر به تخریب ویا خستگی سازه های پایین دست گردد . برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از این جریانها معمولا از حوضچه های آرامش درپایاب سازه ها استفاده می شود تا با تشکیل پرش هیدرولیکی ، مقدار انرژی موجود کاهش داده شود . در این مقاله نتایج آزمایشگاهی تاثیر آرایش و ارتفاع زبری های یکپارچه ذوزنقه ای قائم بر مشخصات جهش هیدرولیکی ارائه شده است . ۱۲۶ آزمایش در محدوده اعداد فرود بین ۴ تا۱۳/۷ انجام شده است . زبری های انتخابی با سه ارتفاعt) مختلف و چهار فاصله s)متفاوت بررسی شدند بطوریکه آزمایشها با ۲ و ۱/۵ و ۱و ۰/۵ =s/tصورت گرفت و نسبت بهینهs/t انتخاب ش د. آنالیز داده ها نشان داد که پروفیل بی بعد جهش آبی از یک منحنی تبعیت می کند. مقایسه نتایج بدست آمده با داده های حاصل از جهش هیدرولیکی برروی بستر صاف نشان داد که عمق پایاب و طول جهش هیدرولیکی در بستر زبر نسبت به بستر صاف بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. همچنین در s/t=2 با افزایش ارتفاع بلوک ها , عمق ثانویه و طول جهش هیدرولیکی و طول ناحیه غلطاب کاهش می یابد