سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فرخ زاد – دانشجوی دکتری عمران – سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمدمهدی جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

تحلیل ستون های بتنی و نحوه عملکرد آن از گذشته مورد توجه متخصصین بوده و همواره در پی کشف رفتار در حالات مختلف و بهبود رفتار آن بوده اند . از نکات قابل توجه در ستون های بتنی مسلح ، میزان ایجاد محصورشدگی در ستون ها یا اعضای فشاری می باشد به صورتی که در یکنمونه بتنی کاملاً محصور میزان کرنش نهایی تا چندین برابر ممکن است افزایش یابد . عوامل مختلفی از قبیل نوع ، قطر و فواصل آرماتورگذاریهای عرضی ( خاموت ها ) ، چیدمان آن ، آرماتورهای طولی ، مقاومت مشخصه بتن تاثیر بسزایی در ایجاد این خاصیت دارد ، در این مقاله سعی بر آن است با در نظر گرفتن چیدمان های مختلف با شرایط یکسان ( تعداد و قطر آرماتورها به صورت معادل استفاده شده است به طوری که نسبتآرماتور طولی و عرضی در تمام نمونه های تحت آزمایش یکسان می باشد ) خواص مختلف رفتاری بتن از قبیل نمودار های تنش –کرنش ، ترکخوردگی بتن ( تحت بار محوری خالص ) با یکدیگر مقایسه شوند و در نهایت بهترین حالت چیدمان خاموت ها پیشنهاد گردد ، در این راستا در ابتدا جواب های بدست آمده از تحلیل اجزا محدود با نرم افزارANSYS استفاده شده است و با در نظر گرفتن ماهیت پیچیده بتن و مدل سازی بسیار مشکل آن با نرم افزار ها از سه نوع المانlink8 ، solid45 ، solid65 استفاده شده است و جهت مطابقت دادن از نمونه های آزمایشگاهی که در تحقیقات گذشته و در ادبیات فنی موجود است ، استفاده شده است