سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا شیخ فخرالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرما
احمد عباس نژاد – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی شیخ فخرالدینی – مربی دانشگاه شهیدچمران کرمان
سمیه ذهاب ناظوری – دانشجوی دکتری

چکیده:

نگاه انسان به آتشفشان ها غالبا به عنوان تهدید کننده جان انسان ها در نظر گرفته می شود. همواره خطرات آتشفشان ها از جمله گدازه هاو گازهای آتشفشانی در مرحله فعال بودن آن ها مورد بررسی قرار می گیرند و کمتر به بررسی اثرات مثبت آتشفشان هادر وضعیت غیر فعال آن ها پرداخته می شود.آتشفشان ها در مرحله فرسایش نیز بر زندگی انسان تاثیر می گذارند که یکی از آن هااثرات آب و هوایی است. در این مقاله تاثیر آتشفشان بیدخوان بر آب و هوای منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که وضعیت آب و هوایی آن در شرایط وجود و فقدان آتشفشان مقایسه شده و تاثیر آن مشخص گردیده است. لذا نتیجه گیری شدهکه این آتشفشان از طریق افزایش بارندگی و کاهش درجه حرارت محیط، آب و هوای منطقه را تغییر داده است و از طریق تغییر آب و هوا باعث تغییر سایر پارامترهای محیطی ) خاک، پوشش گیاهی، آب های سطحی ( و انسانی ) موقعیت سکونتگاه ها ( شده است.