سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خرمیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد د
احمدعلی شوشی دزفولی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

این آزمایش به منظور تاثیر روش آبیاری بارانی قرقره ای بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب یونجه در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد (منطقه نیمه خشک شمال استان خوزستان) با بافت سیلتی کلی لوم انجام شد . برای این منظور آبیاری بارانی قرقره ای با ۲ نوع نازل (با قطر ۲۲ و ۲۴ میلی متر ) هر کدام برای یک چین با سیستم آبیاری جویچه ای (با طول جویچه های ۱۵۰ متر و فاصه پشته ۶۰ سانتی متر و شیب زمین ۰/۰۰۲ مقایسه شد. آنالیز آماری روی داده های حاصل از عملکرد، مقدار پروتئین و کارایی مصرف آب با استفاده از برنامهMSTATCصورت گرفته و مقایسه میانگین از طریق آزمونt مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که استفاده از آبیاری سنگین با دور آبیاری بالا(آبیاری سطحی) مجموع عملکرد ماده خشک و کارایی مصرف آب را کاهش می دهد. بطوریکه بیشترین و کمترین عملکرد و کارایی مصرف آب برای دو چین برداشتی ۱۶/۲۷ و۱۱/۵ تن در هکتار و ۲/۱۱ و ۰/۴۹ کیلوگرم در هکتار علوفه خشک به ازای هر مترمکعب آب به ترتیب مربوط به آبیاری با دورآبیاری کم (آبیاری بارانی قرقره ای) و آبیاری سنگین با فواصل آبیاری زیاد (آبیاری سطحی ) بود . در مجموع می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به عملکرد بالای علوفه و افزایش کارایی مصرف آب یونجه در شرایط نیمه خشک، آبیاری ها بایستی سبک و با فواصل کم با استفاده از سیستم آبیاری بارانی صورت گیرد