سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد ایمانی – کارشناس ارشد مدیریت و مدرس آموزش و پرورش بندرعباس
بهروز ایمانی – کارشناس ارشد ادبیات ، دبیر آموزش و پرورش بندرعباس، کشاورز و باغدار روستا
وجیهه رستمی – دبیر آموزش و پرورش بندرعباس

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آبیاری غرقابی و قطر ه ای بر میزان کمیت و کیفیت محصول خرمای پیارم و خاصوئی می باشد. این تحقیق در بین سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰ در روستای دشت آزادگان از توابع شهرستان حاجی آباد بر روی درختان نخل پیارم و خاصوئی (ده الی پانزده ساله) با فواصل کاشت ۴×۴ متر در قالب دو روش آبیاری ( آبیاری غرقابی و ابیاری قطره ای) بر روی ۱۰۰ اصله نخل ( هر گونه ۵۰ تصلخ که هر روش آبیاری ۲۵ اصله را شامل می شود) به اجرا درآمد. دوره آبیاری در روش قطره ای یک روز در میان و در روش غرقابی هفته ای یک بار در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد میزان متوسط آب مصرفی سالیانه در روش قطره ای معادل ۳۷/۵ متر مکعب و در روش غرقابی ۸۳/۵۶ متر مکعب بازاء هر درخت بود. بنابراین مصرف آب در روش قطر های به طور قابل ملاحضه ای کمتر از نصف میزان مصرف آب در روش غرقابی بوده در حالی که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین عملکرد کمی محصول هر دو گونه خرما وجود نداشت. از طرف دیگر، اگر چه میزان آب مختلفی در اختیار درختان قرار می گرفت، ولی از لحاظ عملکرد و صفات کیفی محصول نیز اختلاف معنی داری بین آنها دیده نشد.