سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره سادات محمودزاده اردهائی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس
حسین علی آبادی فراهانی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آ
حسین حسن پور درویشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

به منظور بررسی صفات مختلف گیاه داروئی مرزه، کشت گیاه فوق با هدف آبیاری با آب فاضلاب خانگی جهت حداکثر جوانه زنی و رشد بهینه انجام گرفت و آبیاری با آب فاضلاب خانگی به عنوان تیماری مناسب جهت کشت بذر و دست یافتن به درصد و سرعت جوانه زنی بالا تعیین گردید. این طرح در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس استفاده گردید. در این Repeated Measure Analaysis در منطقه شهر قدس انجام گرفت. برای انجام تحقیق از روش تحقیق از طرح مدیریتی لایسیمتری استفاده نمودیم و از تیمارهای مختلف فاضلاب خانگی، زه آب اولیه، زه آب ثانویه و تیمار شاهد آب چاه (آب معمولی) در آبیاری گیاه داروئی مرزه استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد، میزان اسانس استحصالی از اندامهای تازه گیاه ۰٫۷۲ درصد و راندمان اسانس در نمونه های خشک شده گیاه در شرایط آزمایشگاه (دمای ۲۰ تا ۲۵ ذرجه سانتیگراد)، ۰٫۵۲ درصد برآورد شد و نیز نتایج حاصل از بررسی تغییرات میزان فسفر، نیتروژن، پتاسیم در تیمارهای مختلف، به میزان قابل توجهی نسبت به تیمار شاهد معنی دار بود.