سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شمسیه دوستی – کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سیدرحمان سهرابی – کارشناس ارشد جنگلداری
زهرا ضرونی – کارشناس آگروفارستری جنگلداری جامع

چکیده:

موفقیت از اجرای تعدادی از طرح های بخش سیلاب اندیشه توسعه طرح های مشابه را مطرح می نماید اولین گام درامر توسعه و اجرای طرح های جدید پخش سیلاب شناسایی مناطق جدید و مطمئن برای این هدف است علاوه براین توسعه آبادی ها و تمدن ها درمحدوده مخروط افکنه های بزرگ حاکی ازاهمیت این واحدهای ژئومورفولوژیکی درارتباط با موضوع آب می باشد باتوجه به شرایط اقلیمی ایران تغییرات آب و هوا وقوع خشکسالی های چندسال اخیر و توجه به اهمیت مدیریت سیلاب ها شناسایی مکان های مناسب برای پخش سیلاب درمناطق مختلف ضروری به نظ رمی رسد آبخوانداری یکی ازتکنیکهایی است که درجهت مدیریت منابع اب و منابع طبیعی بکارگرفته می شود بصورتیکه باعث کنترل سیلابهای مخرب تغذیه سفره های آب زیرزمینی احیا پوشش گیاهی و درنهایت بهبود فعالیت های کشاورزی دامداری می گردد کشورهای حوزه مدیترانه و مناطق واقع درکمربند خشک ونیمه خشک دنیا درامر آبخوانداری پیش قدم و پیشرو هستند بنابراین کشور ما نیز با توجه به قرار گرفتن دراین کمربند نیاز به توجه فراوان دارد