سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدفاضل رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامحسین رحیمی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله تاثیر گشودگی مربع مستطیل بررفتار کمانشی سازه های مشبک کامپوزیتی استوانه ای به روشهای تجربی و المان محدود بررسی شده است نمونه های مورد آزمایش به وسیله دستگاهی ویژه که در دانشگاه تربیت مدرس ساخته شده و با استفاده از رزین اپوکسی و الیاف شیشه EE-glass تولید شده اند گشودگی با استفاده از دستگاه برش لیزر ایجاد شده اند استوانن های مورد آزمایش به قطر ۱۴ و به ارتفاع ۲۸ سانتی متر بودند و ۳ جفت تقویت کننده در زاویه های ۳۰+ و ۳۰- درجه نسبت به محور استوانه در سطح داخلی آن ایجاد شدند. گشودگی در ابعاد ۱×۱ و ۲×۰/۵ و ۲×۰/۵ سانتی متر مربع درنظر گرفته شده اند برای مدلسازی المان محدود از نرم افزار انسیس ANSYS 11 استفاده شده و کمانش سازه با استفاده از روش کمانش مقدار ویژه بررسی شده است. نمونه ها با استفاده از دستگاه تست کشش فشار و با سرعت ۱/۳ میلی متر بردقیقه تحت فشار قرارگرفتند و نقطه ی حداکثر منحنی بار جابجایی به عنوان باربحرانی درنظر گرفته شد درنمونه ها با گشودگی به ابعاد ۱×۱ سانتی مترمربع کاهش بار حدود ۲۰ درصد نسبت به نمونه بدون گشودگی مشاهده شد همچنین مشاهده شد که برای مساحت گشودگی ثابت شکل مربع کمترین کاهش بار را نشان میدهد و برای شکل مستطیل بعد بیشتر درجهت شعاعی کاهش بیشتر بار بحرانی را به همراه دارد مود کمانش نیز از کمانش عمومی درن مونه بدون گشودگی به کمانش موضعی درنمونه های دارای گشودگی تمایل بیشتری مییابد.