سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

باقر مختاری – کارشناس ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رامین جباری – کارشناس ارشد حسابداری
سجاد عباس زاده – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

با توجه به اهمیت روز افزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر نگهداری داراییهای نقدی، نظربسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، با استفاده از دادههای صورتهای مالیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از بین ۱۶۰ شرکت تعداد ۷۶ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و برای دوره زمانی بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۸ و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیر کیفیتاقلام تعهدی با استفاده از ۱۱ متغیر کنترل در نگهداری داراییهای نقدی توسط شرکتها بررسی می شود. شواهد تحقیق حاکی از آن است که جزءاختیاری کیفیت اقلام تعهدی، اهرم مالی شرکت، سایر داراییهاینقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، سود سهام پرداختی، ساختار سررسید بدهیها، فرصتهای رشد واحد تجاری، احتمال ورشکستگی، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر منفی بر نگهداری داراییهای نقدیهستند. از طرف دیگر، کیفیت اقلام تعهدی کل و ذاتی، اندازه شرکت، بدهی های بانکی شرکت، اهرم مالی شرکت، مانده داراییهای نقدی گذشته، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر مثبت بر نگهداری داراییهاینقدی هستند