سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین دیباجی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن در زمانهای مختلف بر جمعیت علفهای هرز جو، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اجرا شد. تیمارها عبارتند از عدم مصرف نیتروژن، مصرف نیتروژن در زمان کاشت و مصرف نیتروژن در زمان ۳ برگی. در تیمار اول کودهی در زمان کاشت و تیمار دوم در زمان ۳ برگی داده شد . نتایج نشان داد که مصرف و زمان مصرف کود بر روی جمعیت علفهای هرز و رشد گیاه زراعی اثر معنی داری داشته است .همچنین تأخیر در دادن کود اوره و مصرف در زمان ۳ برگی نسبت به مصرف در زمان کاشت باعث کاهش جمعیت علف هرز وافزایش وزن بوته جو شده است. بیشترین و کمترین اثر کود نیتروژن به ترتیب بر جمعیت گیاه یولاف و خردلوحشی است. اثر تیمار کود نیتروژن بر اکثر علفهای هرز به جز چچم و دمروباهی معنیدار بود.