سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ابوالفضل مروتی شریف آباد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
زهره جاودان نایینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات کودزیستی فسفاته بارور ۲وکود شیمیایی سوپرفسفات تریپل برصفات مورفولوژیکی وعملکرد سه رقم ذرت علوفه ای ۵۰۰،۵۲۴،۵۴۰ آزمایشی درسال ۱۳۸۹ درشهرستان یزد درمنطقه شاهدیه انجام شد.این آزمایش بصورت فاکتوریل باطرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرارانجام گردید.تیمار ها شامل عامل کودی در ۶ سطح و رقم در سه سطح،وصفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته،تعدادبرگ،قطرساقه وعملکرد بوده است.نتایج نشان دادبالاترین عملکرد با مصرف کودزیستی فسفاته بارور ۲ بهمراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم درهکتاربدست آمد.علاوه برآن کودزیستی فسفاته بارور ۲بهمراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم درهکتارباعث افزایش ارتفاع بوته وتعدادبرگ گردید.نوع رقم درتمام صفات مورد بررسی معنی دار شد