سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تورج افشاری بدرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی –
عبدالامیر بستانی –
بابک متشرع زاده –

چکیده:

با گسترش جوامع انسانی تولید زباله های شهری و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن به معضلی جدی تبدیل شده است. یکی از راهکارهای مفید در این زمینه تبدیل زباله های شهری به کمپوست می باشد.. به منظور مطالعه تاثیر کمپوست زباله شهری بر غلظت مس در خاک و اندام هوایی گیاه ذرت آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار سطح صفر ، ۱۵ ، ۳۰ و ۶۰ تن در هکتار و در سه تکرار در مزرعه دانشگاه شاهد تهران اجرا گردید . نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف کمپوست و غلظت مس در ساقه گیاه وجود دارد (P<0.01) . اما در مورد برگ گیاه به این صورت نمی باشد . همچنین نتایج نشان داد کمپوست به طورمعنی داری باعث افزایش غلظت مس قابل جذب درسطوح تیماری ۳۰ و ۶۰ تن درهکتار، درخاک می شود(P<0.01). افزایش غلظت مس قابل جذب در خاک دز سطح تیماری ۱۵ تن درهکتار معنی دارنمی باشد.