سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تورج افشاری بدرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک
هادی قربانی –
عبدالامیر بستانی –
بابک متشرع زاده –

چکیده:

امروزه استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی ، مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است . استفاده از کودهای آلی مانند کمپوست زباله شهری علاوه بر فراهمی عناصر و مواد مورد نیاز خاک و گیاه می تواند به کاهش اثرات منفی ناشی از استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی کمک کند . به منظور مطالعه تاثیر کمپوست زباله شهری بر غلظت روی در خاک و اندام هوایی گیاه ذرت آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی درچهار سطح صفر ، ۱۵ ، ۳۰ و ۶۰ تن در هکتار و در سه تکرار در مزرعه دانشگاه شاهد تهران اجرا گردید . نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف کمپوست و غلظت روی در اندام هوایی گیاه وجود دارد (P<0.01). بالاترین غلظت مربوط به تیمار ۶۰ تن در هکتار و کمترین مربوط به تیمار شاهد بدست آمد . همچنین نتایج نشان داد کمپوست به طورمعنی داری باعث افزایش غلظت روی قابل جذب درخاک می شود(P<0.01).