سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زیبا مهدوی نیا –
عبدالحسین ابوطالبی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
ابوالقاسم حسن پور –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتیمارهای کلرید کلسیم و هیپوکلرید سدیم در سه غلظت و دومدت زمان غوطه وری و دو نمونه پوشش مصنوعی پلی اتیلن ( پلاستیک معمولی و سلوفان) در مقایسه با شاهد، این آزمایش روی میوه رقم رباب صورت گرفت . میوهها به مدت ۴ ماه در انبارزیر زمین با شرایط دمایی ۱۵-۱۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۵ درصد نگهداری گردید و پس از پایان هر ماه درصد کل مواد جامد محلول آب میوه و اسید کل آب میوه اندازهگیری شد. بر اساس نتایج با گذشت زمان درصد کل مواد جامد محلول افزایش داشت. بالاترین درصد کل مواد جامد محلول مربوط به تیمار کلرید کلسیم ۷/۵درصد به مدت ۳ دقیقه و پایین ترین آن مربوط به تیمار پوشش پلاستیک بود. اسید کل آب میوه در تیمار کلرید کلسیم کاهش بیستری نسبت به تیمار هیپوکلرید سدیم داشت و بیشترین میزان اسید کل آب میوه مربوط به پوشش پلاستیک معمولی بود