سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ایرج مهدوی – هیئت علمی دانشگاه علوم فنون مازندران
سیدمحمد باقری – هیئت علمی دانشگاه پیام نوربابل
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناس یارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

کارتهای هوشمندیکی ازجدیدترین پدیده های تکنولوژیکی هستند که دراینده ای نزدیک تاثیری محسوس برزندگی مدرن خواهند نهاد کارت هوشمند سلامت درراستای دسترسی آسان تر به اطلاعات افراد و با هدف کاهش سواستفاده ازدفترچه های درمان صادر و جایگزین دفترچه های بیمه می شود تحقیق حاضر به منظور وزن هی و رتبه بندی عوامل موثربرارتقا کیفیت خدمات درمانی سازمان بیمه تامین اجتماعی استان مازندران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است روش تحقیق پژوهش حاضر ازنظر روش توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است دراین بررسی پس ازمطالعه کتابخانه ای مراجع مرتبط با موضوع و نظرات کارشناسان ۴معیار اصلی کیفیت خدمات کارایی سازمان رضایت مشتریان اموزش و دانش سلامت و ۲۱زیرمعیار شناسایی شده و سلسله مراتب درخت تصمیم طراحی شد سپس نظرات ۳۰تن از کارشناسان و خبرگان از طریق پاسخ گویی به پرسشنامه مقایسات زوجی جمع اوری شد روایی پرسشنامه توسط محققان تایید و پایایی آن نیز با توجه به نرخ سازگاری پرسشنامه ۰/۰۷که کمتر از۰/۱ میب اشد تایید گردید.