سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کود زیستی ورمی کمپوست بر عملکرد کیفی عدس به صورت کاشت پاییزه در شرایط دیم ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکراردر سال زراعی ۰۹ – ۹۸۳۰ ، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد انجام گرفت . عوامل آزمایشی شامل کود شیمیایی فسفر به فرم سوپرفسفات تریپل در ۴ سطح عدم کاربرد یا تیمار شاهد ۵۷ ، ۹۷۹ ، ۲۲۷ ، کیلوگرم در هکتار و کودزیستی ورمی کمپوست در ۸ سطح ۹ ۹۷ ، ۸۹ تن در ، هکتار بود . کود شیمیایی فسفره دارای تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ،عملکرد پروتئین دانه و عملکرد پروتئین کاه ، درصد نیتروژن دانه و درصد پروتئین دانه داشت . در بین تیمارهای کود شیمیایی فسفره حداکثر عملکرد دانه ) ۴۹۵/۸ کیلو گرم در هکتار ( از مصرف ۹۷۹ کیلوگرم در هکتار به دست آمد . بیشترین درصد۸۹ % به مصرف ۲۲۷ کیلوگرم در / پروتئین دانه به میزان ۹۹۴ هکتار کود فسفر شیمیایی تعلق داشت . استفاده از کود زیستی ورمیکمپوست تاثیر معنی دار بر عملکرد دانه ، عملکرد پروتئین دانه و عملکرد پروتئین کاه ، درصد نیتروژن دانه ، درصد پروتئین دانه و درصد پروتئین کاه داشت . استفاده از کود زیستی ورمی کمپوست نسبت به عدم کاربرد آن موجب افزایش عملکرد دانه و عملکرد کیفی عدس گردید . ۲۰/ بطوری که بیشترین درصد پروتئین دانه به میزان ۰۰ % به مصرف ۸۹ تن در هکتار کود ورمی کمپوست تعلق داشت . در بین تیمارهای کود زیستی ورمی کمپوست بیشترین عملکرد دانه ( ۴۳۳/۰ کیلو گرم ( ، در تیمار ۹۷ تن در هکتار به دست آمد