سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق حیدری سیاه خلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رئوف سیدشریفی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد برروی روند تغییرات بیوماس کل و سرعت رشد محصول در گندم تحت تقسیط کود نیتروژن آزمایشی درقالب فاکتوریل برپایه طرح کامل تصادفی درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی درسال زراعی ۱۳۹۰ انجام شد فاکتورهای موردبررسی شامل تقسیط کود نیتروژن درسه سطح و فاکتور دوم باکتریهای محرک رشددرچهارسطح شامل ازتوباکتر استرین هایی ازپسودوموناس به شماره های ۴۱و۱۸۶ و بدون تلقیح با باکتری به عنوان شاهد درنظر گرفته شد براساس نتایج بدست آمده کاربرد تقسیط کودی سطح اول ۱/۳ زمان کاشت ۱/۳ پنجه زنی و۱/۳قبل ازگلدهی باعث افزایش میزان بیوماس و روند سرعت رشد محصول گردید دربین باکتریهای محرک رشد تلقیح بذور با ازتوباکتر نسبت به دیگر باکتریها بیشترین تاثی ررا برروی تغییرات بیوماس کل و روند سرعت رشد محصول داشت.