سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لاله اسحاق دواتگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تاثیر پالس کلرید کلسیم ۴درصد+ساکارز۳ درصد و آب مقطر بمدت بیست و چهارساعت به همراه عصاره های گیاهی استویا و آویشن برعمر نگهداری گل رز شاخه بریده رقم Dolce Vita درقالب طرح کاملا تصادفی و سه تکرار بررسی شد تاثیر فاکتورهای دارویی آویشن و استویا دردو سطح ۰/۱و۰/۲ قسمت درمیلیون به همراه دو نوع پالس بروزن تر قطرگل خمیدگی و عمرپس ازبرداشت بررسی شد نتایج نشان داد پالس کلرید کلسیم ۴درصد +ساکارز ۳درصد عمرنگهداری را نسبت به پالس آب مقطرافزایش داد اثرمتقابل پالس کلرید کلسیم ۴درصد +ساکارز ۳درصد به همراه تیمار اویشن ۰/۲ قسمت درمیولن بیشترین اثر را بروزنتر و قطرگل نشان داد ازطرفی پالس آب مقطر به همراه آویشن و استویا هردو با سطح ۰/۲قسمت درمیلیون باعث افزایش خمیدگی شد درصورتی که پالس کلریدکلسیم ۴درصد و ساکارز ۳ درصد با سطح کمتر از ۰/۱ قسمت درمیلیون آویشن و استویا خمیدگی مشاهده نشد.