سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسن قناعتیان – دانشجوی کارشناسی ، بخش مهندسی موادو متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کر
رامین رییس زاده – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالورژی،عضو پژوهشکده صنایع معدنی، دانشگاه
بتول فرهودی – کارشناس ارشد متالورژی،دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو انجمن پژوهشگرا

چکیده:

در این تحقیق به کمک آزمایش انجماد در فشار تقلیل یافته Reduced Pressure Test)تاثیر وجود اکسید فیلم دولایه در مذاب آلومینیوم خالص و آلو مینیوم دارای۰/۰۵%استرانسیم بر ایجاد حفره های گازی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا مذاب آلومینیوم خالص از ارتفاعی مشخص به درون بوته ریخته شده تا بدین ترتیب در درون آن عیب اکسید فیلم دولایه ایجادگردد. از این مذاب، و همچنین مذابهایی که تحت عملیات مختلف هیدروژن دهی و آلیاژ سازی در کوره قرار گرفتند، در فواصل زمانیمعین نمونه برداری گردید. تا بدین ترتیب مقدار و نوع تخلخل های ایجاد شده در آن مشخص گردد. نتایج نشان دادند که وجود هیدروژندر مذاب مانع از برقراری پیوند بین لایه های اکسید فیلم شده و با انبساط اکسیدفیلم ها باعث سبک شدن آن ها و خروجشان از سطح مذاب میگردد. اضافه شدن استرانسیم باعث تغییر در ساختاراکسید فیلم گردید و پایداری آن را درمذاب بیشتر نمود احتمالدارد که تغییر ساختار لایه های اکسید در اثر وجود استرانسیم در مذاب باعث تغییر در میزان نفوذ پذیری اکسید فیلم گشته و میزان تبادل هیدروژن به درون اتمسفر اکسید با سرعت کمتری انجام گردد