سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

م جمشیدی – مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،ایران
ن فنایی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ا درویشی – مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
م حمیدی – کارشناس ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا

چکیده:

وزن کم، بازدهی سازه ای بسیار بالا و همچنین استفاده بهینه از مصالح بهمراه برخی دیگر از مزایای گسترده سازه های فضاکارموجب افزایش چشمگیر کاربری این نوع خرپاها بعنوان سیستم سازه ای مناسب جهت پوشش سال نهای بدون ستون از قبیل استادیوم های ورزشی، سال نهای آمف ی تئاتر و سایر فضاهای با دهانه بزرگ شده است. از سوی دیگر سختی ذاتی زیاد بهمراه درجه بسیار بالای نامعینی سازه های فضاکار، موجب توجه کمتر به رفتار لرز های این نوع از ساز هها شده است. مشاهدات اخیر نشان داده است که چنین سازه هایی نیز م یتوانند در برابر زلزله آسیب پذیر باشند. از آنجایی که رفتار دینامیکی سازه ها تا حد زیادی متاثر از ماتریس های جرم وسختی آن سازه م یباشد؛ لذا در این مقاله به منظور درک بهتر رفتار دینامیکی این گونه از ساز هها تاثیر هندسه سازه بر پریود اصلی – بعنوان یکی از مشخص ههای مهم دینامیکی سازه که در برگیرنده ماتریس های جرم وسختی م یباشد- مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آنست که می توان زمان تناوب اصلی سازه و بدنبال آن رفتار دینامیکی سازه را به هندسه سازه و علی الخصوص به مساحت جانبی کل سازه مرتبط ساخت و در نهایت با استفاده از مساحت جانبی کل سازه، می توان تخمین مناسبی از زمان تناوب اصلی سازه داشت.