سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسام عمرانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد غضنفری مقدم – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درحال حاضرموادمختلفی با استفاده از نشاسته و افزودنی های طبیعی نظیر آب گلیسرول وغیره ساختهم یشود که این مواد به واسطه استفاده یا انبارداری درمعرض گذشت زمان قرارمیگیرند یکی از این مواد بیوپلاستیک های نشاسته ای می باشند دراین پژوهش با استفاده ازآرد گندم و ۳۰درصد وزنی گلیسرول ازطریق فرایند قالب گیری فشاری نمونههایی بیوپلاستیک تهیه شد و به منظور بررسی تاثیر گذشت زمان برخصوصیات کششی بیوپلاستیک های تهیه شده آزمایشهایی درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳تکرار انجام شد تیمارها شامل تغییر محدوده ی زمانی بین تولید نمونه ها وانجام تست کشش در۷سطح ۲و۵و۱۸و۳۷و۵۳و۹۶و۱۵۴ روز بود نتایج نشان داد استحکام ومدول کششی بصورت نمایی با گذشت زمان افزایش می یابد ولی درصد افزایش طول ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد بیشترین درصد افزایش طول در۳۷روزپس از قالب گیری و به میزان ۱۷درصد مشاهده شد.