سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سید رحیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی جعفریان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مدرس دانشکده فنی پروف
محمدرضا بیاتی – مربی و عضو هیئت علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پروفیل خاک ایجاد شده بعد از عملیات خاک ورزی از جهت نحوه توزیع کود در خاک، موقعیت بقایای گیاهی و محافظت خاک در برابر فرسایش بادی و آبی و نیز میزان نگهداری آب در خاک در هنگام آیش از اهمیت زیادی برخوردار است. آزمایش های مربوط به اثر تیمارها با آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، تاثیر سرعت پیشروی تراکتور در دو سطح سرعت کم و زیاد، عمق کار در دو سطح عمق کم و زیاد بر روی دو نوع گاوآهن برگرداندار و بشقابی بطور جداگانه بررسی و با ۳ تکرار انجام گردید. داده های اندازه گیری شده بعد از وارد کردن در نرم افزار اکسل و رسم منحنی توزیع خاک، برای تحلیل، وارد نرم افزار آماری Minitab شد. و اثر تیمارهای مختلف بر روی میزان شیب منحنی توزیع خاک برای خیش اول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده برای گاو آهن برگرداندار و بشقابی بدین صورت بود که هر دو فاکتور عمق و سرعت بر میزان شیب منحنی توزیع خاک اثر معنی توزیع خاک معنی دار بود که مبین موضوع است که این دو فاکتور مستقل از هم عمل نمی کنند. همچنین تیمار سرعت کم- عمق زیاد بیشترین اثر را در افزایش شیب داشت.