سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی دهبندی – کارشناسی ارشد
فاطمه اسفندیاری – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

این پژوهش با انگیزه بررسی اهمیت دادن به نماز با سلامت روانی بین جوانان دانش آموزان درحالتحصیل و ترک تحصیل انجام شده است جامعهآماری این تحقیق جوانان دبیرستانی درحال تحصیل با جوانان غیردبیرستانی ترک تحصیل هم سن و سال پسرودختر بصورت فردی ودردسترس انتخاب و پرسشنامه های استاندارد و طراحی شده توسط متخصصین را تکمیل کردند ۱۰۰نفر ۵۰نفردختر و ۵۰نفر پسر و با استفاده ازروشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت بررسی نتایج بدست آمده بین نمونهمورد بررسی درجوانان درحال تحصیل و ترک تحصیل درارتباط با اهمیت دادن به خواندن نماز بیانگروجود تفاوت معنادار بین آنهاست اضافه این که جهت گیری مذهبی دربین دانش آموزان دبیرستانی بیشتر درونی ولی افراد خارج از مدرسه بیشتر بیرونی است همچنین دربین دانش آموزان درحال تحصیل شادمانی جسمی بیشتر و اضطراب و بیخوابی نارسایی درعملکرد اجتماعی و افسردگی کمتر دیده میشود و بطورکلیدانش آموزان درحال تحصیل ازسلامت روانی بهتری ازدانش آموزان ترک تحصیل دارند.