سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رهنما – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز ایران
محسن علمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

به منظور محاسبه سختی دینامیکی پی های نواری واقع برخاکهای اشباع و بررسی تاثیر نفوذپذیری خاک برپاسخ پی ازترکیب اجزا محدود و اجزا نامحدود استفاده شده است با استفاده ازتئوری بیوت معادله دیفرانسیل حاکم برمحیط متخلخل اشباع به عنوان یک محیط دو فازی بدست آمده است سپس توسط روش عددی اجزا محدود و معادله دیفرانسیل حاکم ماتریس ضرایب نیروها و جابجایی تشکیل و از آن به عنوان ابزاری برای محاسبه پاسخ های دینامیکی استفاده شده است درمسائل اندرکنش خاک و سازه یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار برپاسخهای دینامیکی نحوه مدل کردن مرزهای سیستم و ارایه یک مدل ریاضی به منظور حل معادلات موجود و همچنین جلوگیری ازانعکاس امواج به داخل محیط می باشد. از این رو ازاجزا نامحدود به عنوان ابزاری برای جذب امواج رسیده به مرزها استفاده شده است درادامه به منظور صحت سنجی و مقایسه نتایج با پژوهشهای گذشته یک مثال عددی ارایه شده است.