سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید ضیاالدینی – کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاضله حسنی بافرانی – کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی سطوح نا امنی شغلی وتخمین پاسخ به سطوح آن ( ادراک از ناامنی شغلی ، عدم رضایت ازناامنی شغلی ورفتارهای ناامنی شغلی) که می تواند به بهزیستی روانشناختی کارکنان، وتمایل به ترک سازمان ورفتارهای خطرپذیرمربوط باشد ، انجام گرفته است.اساس داده هامبتنی برتوزیع پرسشنامه با نمونه ای به حجم( ۹۰ نفر) ازپرستاران وبهیاران بیمارستان علی ابن ابی طالب(جامعه موردنظر= ۲۲۰ نفر) ، میباشد.نتایج تحقیق نشان میدهد که نامنی شغلی برتمامی شاخص های مربوط به عوامل سازمانی موثراست ضمن اینکه بیشترین تاثیرآن مربوط به عامل بهزیستی روانشناختی می باشد.