سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد دالوند – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
امیرحسین شیرانی راد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات صلاح و تهیه نهال وبذر
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خرم اباد
پیام پزشک پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کودنیتروژن و روشهای تقسیط آن برعملکرد کمی و کیفی اجزا عملکرد دانه کلزا رقم Hyola 401 ازمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار درمنطقه کمالوند شهرستان خرم اباد درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید دراین ازمایش کود نیتروژن درچهارسطح ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتور اصلی وروشهای تقسیط درسه سطح ۱/۳T1 پایه و ۱/۳ ساقه دهی و ۱/۳گلدهی و۱/۲T2 دوتاچهاربرگی ۱/۲ ساقه دهی و ۱/۳T3 دوتاچهاربرگی و ۱/۳ساقه دهی و ۱/۳گلدهی به عنوان فاکتورفرعی مورد بررسی قرارگرفتند صفات مورد بررسی دراین تحقیق اجزای عملکرد دانه و خصوصیات مورفولوژیک بود نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین سطوح کود نیتروژن درصفات مورفولژیک واجزای عملکرد وجود داشت با افزایش سطح نیتروژن ارتفاع بوته قطرسقه تعدادشاخه دربوته طول خورجین عملکرد بیولوژیک افزایش یافت که درنهایت منجر به افزاشی عملکرد دانه گردید