سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزیزاله امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده علوم کشاورزی.
اناهیتا یزدان پاک –

چکیده:

به منظور بررسی اثر پسمانی علفکش فورام سولفورون برجوانه زنیورشد گیاه زراعی گندم تحقیقی به صورت طرح کاملاً تصادفی ( CRD ) با ۳ تکراردرگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال ۸۹ – ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارها شامل کاربرد علفکش فورام سولفورون در غلظت های صفر (شاهد)، ۰۵ / ، ۱/ ، ۲/ ، ۴/ ، ۷۵ / و ۵/ ۱ پی پی ام( میلی گرم در کیلوگرم خاک)بود که برروی گیاه زراعی گندم (. Triticum aestivum L ) که در گلدان های پلاستیکی در گلخانه کاشته شده بودند اعمال شدند تا تأثیر فعالیت پسمانی این علف کش بر روی این گیاه بررسی گردد. در هرگلدان ۱۰ بذر گندم کاشته شد . بعد از سبز شدن بذور، تعداد بذور جوانه زده محاسبه گردیده و بعد از رسیدن به مرحله ۳- ۲ برگی تعدادگیاهان هرگلدان به ۵ عدد کاهش داده شد. در حدود ۸ هفته بعد از جوانه زنی، گیاهان را با خیساندن گلدان ها در آب با ریشه از خاک جدا کرده و فراسنجه های رشد شامل طول ریشه و ساقه، وزن تر و خشک گیاه اندازه گیری گردید. داده های آماری بدست آمده از این تحقیق با استفاده از رایانه و برنامه SAS تجزیه آماری شد. براساس نتایج بدست آمده در اینآزمایش همه دوز های علف کش فورام سولفورون رشدگندم را نسبت به شاهد کاهش داد ند