سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیلا محمدی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران
سعید صحت – دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ایران

چکیده:

هدف تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی درصنعت بیمه می باشد این پژوهش ازنوع کاربردی است و برای مشخص کردن تعاریف شاخصها ومتغیرها ادبیات و پیشینه تحقیق ازروش کتابخانه ای و فیش برداری و سپس به منظور گرداوری اطلاعات اختصاصی شرکت های بیمه ازنمونه اماری یعنی کارشناسان صنعت بیمه ازروش پیمایشی استفاده خواهد شد با توجه به اینکه روش تحقیق ازنوع توصیفی – همبستگی می باشد لذا به منظور تجزیه و تحلیل داده های گرداوری شده و بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق ازنرم افزارهای SPSS19 ٚ LISREL8/80 استفاده شده است و طبق ازمونهای انجام شده و بااستناد به تحقیقاتی که دیگران قبلا انجام داده اند نتیجه این است که بین فناوری اطلاعات بایادگیری سازمانی درصنعت بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد