سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد گرجی زاد – دبیر زیست شناسی شهرستان بهشهر
ویدا خوشقدم – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی بهشهر
هایده کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش به بررسی اثر فلزسنگین نیکل بر روی میزان اسانس در برگ گیاهArtemisia teschriviana درمیانکاله بهشهرپرداخته شدبذر گیاه از منطقه حفاظت شده میانکاله شهرستان بهشهر و با همکاری اداره محیط زیست این شهرستان جمع آوری شد با کشت گلدانی و در شرایط گلخانه ای پرورش داده شد و اثر تیمارهای NiCl2 بر روی میزان اسانس برگ ودر غلظت های صفر(شاهد)، ۸۰، ۱۴۰ میکرومولار در Artemisia teschriviana مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از اسانس گیری از برگ های کیاه در مراحل زایشی نشان داد که بیشترین مقدار اسانس در گیاهان حاصل از بذر جمع آوری شده در شرایط تیمار با غلظت نیکل ۱۴۰میکرومولار( ۰۴/۴ درصد) استحصال شد .. در این آزمایش مهم ترین ترکیبات موجود در اسانس برگ n-eicosane ،گاما petcheulene، isoborneol ، terpine-1-ol و myrtenyl تشخیص داده شد. پاسخ متفاوت به غلظت نیکل در Artemisia teschriviana به تفاوت آنها ازنظر میزان مقاومت در مقابل نیکل بستگی دارد.