سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم دهقانی اشکذری – گروه مهندسی سازه های امن مجتمع امایش و پدافندغیرعامل دانشگاه مالک اشترتهران
مهدی مهدی خانی – دانشکده عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
سیدمحمد حسین نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هر ماده ی حاوی آلومینات و سیلیکات که به صورت آمورف یا نیمهآمورف باشد و با محلولهای قلیایی مانند هیدروکسیدهای قلیایی و سیلیکاتهای قلیایی ترکیب شود، پیوندهایی را شکل میدهد که دارای ساختاری سه بعدی و تکرار شونده میباشد، که آن را ژئوپلیمر مینامند. ژئوپلیمرها دارای مزی تهای زیادی م یباشند که این امر باعث بوجودآمدن پتانسیل بالای استفاده از این ماده در زمینههای مختلف شدهاست. متاکائولین به عنوان مادهای که سرشار از آلومینات و سیلیکات است، در این پایان نامه به عنوان ماده- ی اولیه ساخت ملات های ژئوپلیمری، مورد استفاده قرار گرفته است. عوامل متعددی در واکنش ژئوپلیمریزاسیون تاثیرگزاراند که دو عامل، دمای عم لآوری و غلظت محلول هیدروکسید قلیایی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این پایاننامه از هیدروکسید سدیم با غلظتهای ۸ و ۱۲ و ۱۶ مولار و سیلیکاتسدیم به عنوان محلولهای فعال کننده و تاثیر آن ها بر روی مقاومت فشاری ملاتهای ژئوپلیمری، در دماهای عملآوری ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می هد که نمونه های ساختهشده با غلظت ۱۶ مولار، در دمای عملآوری ۸۰ درجه سانتیگراد دارای بیشترین مقاومت فشاری نسبت به سایر نمونهها میباشد.