سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره سادات صابری – دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحداراک
علی لطفی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا بختیاری – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی واحدعلوم تحقیقات

چکیده:

محیط زیست شهری همچون سایرمحیطهایی که زندگی درآنها جریان دارد برفعالیت های انسان اثر دارد و ازآن متاثر میگردد و به دلیل شمارجمعیت زیادی که درآن درگیرند این تاثیر متقابل اگرمخرب باشد فجایع زیست محیطی به بارخواهد آمد رفتارشهروندان دربرخورد با محیط زیست اطرافشان عامل مهمی درکاهش مخاطرات زیست محیطی درزندگی شهری است رفتارهای زیست محیطی ازجمله رفتارهایی هستند که موردتوجه اکثرروانشناسان محیطی قراردارد پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان تاثیر عوامل فرهنگی ازدیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی بررفتارهای محیط زیستی درجوامع شهری انجام گرفته است روش تحقیق پیمایشی باتوزیع پرسشنامه ای محقق ساخته و بااستفاده ازفرمول کوکران بین افراد نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفرشهروندان بالای ۱۵سال شهراراک و بانمونه گیری به شیوه سهمیه ای درسال ۹۴ انجام شدها ست تجزیه و تحلیل داده ها درسطح امار توصیفی و درقالب جداول توزیع فراوانی و درسطح امار استنباطی بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر بااستفاده ازنرم افزار SPSS انجام گرفته است این پژوهش نشان داد که متغیرهای احساس مسئولیت اخلاق اجتماعی اموزش و ارزشهای سنتی و دینی بررفتارهای محیط زیستی موثر هستند اما باتوجه به یافته های این تحقیق نشان داده است که متغیر هنجارسازی برحفظ محیط زیست تاثیری ندارد دریک نتیجه کلی میتوان گفت که فرهنگ عامل تعیین کننده رفتارهای افراد ردیک جامعه است و رفتارهای زیست محیطی افراد یک جامعه نشات گرفته ازاین عامل مهم است