سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسلم مبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

منابع انسانی مهم ترین عامل کاهش یا افزایش عملکرد سازمان است .لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان های پیشرو را در دهه های آینده درگیر خود خواهد ساخت، تلاش برای افزایش عملکرد شغلی کارکنان است . هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عواملدرون سازمانی سازمانی موثر بر عملکرد منابع انسانی بوده است. در این پژوهش ،پژوهشگر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا عوامل درون سازمانی بر عملکرد منابع انسانی موثر است ؟جامعه آماری کلیه پرسنل کادر فروش چند شرکت پخش مواد غذایی بوده است. . روش پژوهش پیمایشی می باشد در این راستا علاوه بر اینکه پژوهشگر خود به مدت چهار سال به عنوان یکی از مسئولینمربوطه در یکی از این شرکت ها مشغول فعالیت بوده ،با روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی مدل های ارائه شده در این زمینه ، به طورعمیق مبانى نظرى و پیشینه پژوهش بررسى گردیده و با مدیران فروش به صورت تصادفی مصاحبه انجام شد . پرسشنا مه هایی نیز تدوین و بین کارکنان واحد فروش توزیع شد . ودر نهایت با توجه به نتایج حاصل مهمترین مولفه ها و زیر مولفه ها ی مربوط به عواملسازمانی موثر بر عملکرد منابع انسانی بیان شده است.و راهکارهایی نیز ارائه شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سه دسته عواملسازمانی ۱(کیفیت زندگی کاری : شامل سیستم ارتباطی کارکنان، شیوه سرپرستی، مهندسی فاکتور های انسانی ۲( توانمند سازی کارکنان: شامل آموزش کارکنان ،زمینه بروز خلاقیت، مشارکت کارکنان، منابع کافی و در دسترس ۳(انگیزش: شامل نیازهای انسان، نقش کار، بازخورد،ارزیابی عملکرد بر عملکرد منابع انسانی شرکتهای پخش مواد غذایی موثر است. در انتها نیز مدل نهایی شده با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق بدست آمده است