سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی فخار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
محمدعلی بدری – استاد یار ، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده علوم وتکنولوژی زیر دریا

چکیده:

تامین انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر امروزه مورد توجه ویژهای قرار گرفته است. در میان انرژیهای تجدیدپذیر انرژی خورشیدی به عنوان یکی از بزرگترین و دردسترس ترین انرژیها تلقی میشود.یکی از روشهای استفاده از انرژی خورشیدی به کارگیری سلولهای خورشیدی است که قادرند انرژی خورشیدی را به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل کنند. استفاده صحیح از سلولهای خورشیدی نیاز به بررسی شرایط محیطی و بکارگیری بهینهی سلول دارد. در این پژوهش سعی شدهاست با بررسی شرایط محیطی دما، چگونگی عمکرد سلول خورشیدی بررسی گردد. خروجی سلول خورشیدی در دماهای ۲۰ و ۱۳ درجهی سانتیگراد از طریق دستگاهIV-checker اندازهگیری و ثبت گردید و با مشخصات ارائه شده در شرایط آزمایشگاهی مقایسه گردید و میزان تاثیر دما بر خروجی سلولمحاسبه شد. همچنین در دمای ۲۰ درجهی سانتیگراد خروجی سلول خورشیدی در زاویههای تابش مستقیم و انحراف ۱۵ درجهای از طریق همان دستگاه ثبت و کاهشحدودی ۱ وات به ازای ۶۰ وات سلول خورشیدی ثبت گردید.